Povijest i razvoj

Poštovani posjetitelji, uvaženi korisnici naših usluga, sugrađani i prijatelji grada Koprivnice, naš je grad postao urbanim naseljem još 1356. godine, kada je od kralja Ludovika I. Anžuvinca dobio povelju slobodnog kraljevskog grada. Već tada grad ima potrebe za organiziranim obavljanjem osnovnih komunalnih funkcija.

Već šezdesetih godina 19. stoljeća u našem gradiću postoji petrolejska javna rasvjeta, a 1910. godine djeluje gradska plinara. Električna javna rasvjeta uvedena je 1925. godine, a dvije godine kasnije njezini vodovi protežu se već u dužini od dvadesetak kilometara.
Središnje gradsko groblje uređeno je na mjestu gdje se nalazi i danas tijekom druge polovice 19. stoljeća, nakon što su postepeno prestali ukopi na nekoliko manjih groblja po dotadašnjim prigradskim naseljima.

Pomna briga vodila se i o gradskim zelenim površinama. Uz sjeverni dio gradskih opkopa sadnja prvog drvoreda započela je još davne 1856. godine, a kako su opkopi postepeno zatrpavani, tako je nicalo novo raslinje. Suvremene konture park je dobio između 1891. i 1893. godine. Briga se vodila o svakom detalju.

Za sve pobrojene poslove postojale su određene gradske “službe” i ljudi koji su se njima bavili, pa je osnivanje jedinstvenog komunalnog poduzeća bio posve logičan slijed u rastu grada i broja njegovih žitelja.

Naime, Koprivnica krajem pedesetih godina XX. stoljeća ima već gotovo deset tisuća stanovnika i njihove komunalne potrebe značajno su narasle.

Zato je 26. travnja 1958. godine osnovano Komunalno poduzeće Koprivnica.

Otada zapravo počinje suvremena povijest komunalnih usluga u gradu.

Komunalna ustanova obavljala je pretežito građevinsko-zanatske djelatnosti. Sustavni razvoj komunalnih djelatnosti započeo je 1970-ih godina plinofikacijom grada, preuzimanjem poslova uređenja i čišćenja grada, održavanjem zelenih površina, formiranjem pogona “Stolarija” te pripajanjem Tržne uprave Komunalca.

Prvi plinovod izgrađen je na dionici Jagnjedovec-Koprivnica 1968. godine i od tada je Komunalac distributer na području koprivničke Podravine. Pomak u razvitku čini i rast vrsta djelatnosti: proširuju se zanatske djelatnosti (bravarske, limarske i vodoinstalaterske), održavaju se ceste na području regije, bilježi se razvoj tipičnih građevinskih djelatnosti – izgradnja i rekonstrukcija gospodarskih i stambenih objekata, niskogradnja, izgradnja kanalizacije i razvoj opskrbe plinom. Preseljenjem u novu poslovnu zgradu s proizvodnim pogonima 1978. godine na lokaciji Mosna ulica 15, ekspandira se razvitak zanatskih djelatnosti i otvara se pogon plastične stolarije. Komunalne djelatnosti organiziraju se na odvojenoj lokaciji Varaždinska 18.

Tijekom 1980-ih godina Komunalac funkcionira s najvećim brojem poslovnih djelatnosti, prolazi kroz model najvećih organizacijskih promjena te doškolovanjem i zapošljavanjem visokostručnih kadrova poboljšava kvalifikacijsku strukturu poduzeća. Na zavidnu ekonomsku razinu podiže se poslovni rezultat, opseg poslovanja, organizacija i poslovodstvo te investicije. Značajno se investira u izgradnju komunalne infrastrukture i kupnju strojeva i opreme.

Dana 01.01.1990. godine Komunalno poduzeće Komunalac dijeli se na dva poduzeća: Javno poduzeće “Komunalac” Koprivnica u 100%-tnom vlasništvu općine Koprivnica i Montažno-građevno poduzeće “MGP” Koprivnica. Javno poduzeće organizira se u RJ Distribucija, RJ Komunalne usluge i Zajedničke službe.

Prestrukturiranje Javnog poduzeća ima svoju ekonomsku opravdanost, a to je viši standard usluga prema korisnicima i njihove povoljnije cijene. Realiziraju se investicije: izgrađena je proizvodno-skladišna zgrada za potrebe RJ Distribucije, uređeno je novo parkiralište na tržnici, izgrađene su pješačke staze i uređen prostor gradskog groblja, obnovljen vozni park s novim komunalnim strojevima i uređajima koji transferiraju tehnološki rast i standard komunalnih djelatnosti.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 1997. godine Javno poduzeće se statusno organizira u Trgovačko društvo GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, s unutarnjom organizacijom od 5 sektora.

U periodu od 2002. godine značajnije se ulaže u gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, plinoficiraju se prigradske općine, uvodi se vodoopskrba okolnih općinskih naselja, a odvoz kućnog otpada proširuje se na šire koprivničko područje. U poduzeću se uvodi informatizacija i modernizacija svih segmenata poslovanja. Organiziranjem sektora razvoja i investicija formira se projektni ured za vođenje i nadzor vlastitih i gradskih investicija, te širenje djelovanja i izgradnje na koprivničku Podravinu.

Godine 2002. Komunalac postaje većinskim vlasnikom “Koming”-a čime se nastojalo dobiti pouzdanog izvođača komunalne infrastrukture.

U okviru sektora komunalnih usluga u 2003. godini šire se poslovi krajobraznog uređenja i projektiranja gradskih zelenih površina, pružaju se usluge gospodarskim subjektima te se započinje sa revitalizacijom grobljanskog zelenila na gradskom groblju u Koprivnici.

Započeta je izgradnja reciklažnog dvorišta koje je otvoreno početkom 2004. godine. Iste godine pokrenuta je investicija izgradnje 65 drvenih štandova zatvorenog tipa, koji su zamijenili ranije štandove otvorenog tipa, te zajedno sa uređenim parkiralištem uvelike doprinijeli uređenju Gradske tržnice.

Daljnji razvoj Komunalca nastavljen je uvođenjem nadzorno upravljačkog sustava (NUS-a), koji je osigurao podizanje kvalitete proizvodnje i distribucije vode uz mogućnost trenutne intervencije i automatskog rada u svim segmentima tehnološkog procesa.

U skladu s izrađenom studijom utjecaja na okoliš odlagališta Piškornica, koja je prihvaćena još 2001. godine, prišlo se u 2005. godini poslovima uređenja i sanacije odlagališta Piškornica, a u cilju zbrinjavanja komunalnog otpada.

U ovom periodu intenzivnog tehnološkog i kadrovskog razvoja Komunalca, veoma je važno spomenuti najveću investiciju, a to je izgradnja biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice.

Komunalac je tijekom 2006. godine započeo implementaciju sustava za daljinsko očitanje brojila za plin i vodu. Ovaj će sustav u svojoj punoj primjeni omogućiti potpuno automatizirano očitanje cijelog distribucijskog sustava ili pojedinačnih brojila. Njime postižemo velike prednosti za potrošače, jer će se njegovom primjenom omogućiti naplata potrošačima prema stvarnoj potrošnji, a ujedno će biti centralni nadzorni sustav i sustav kontrole, što daje dodatnu sigurnost i zaštitu potrošačima.

Dana 17.4.2008. godine došlo je do izdvajanja energetske djelatnosti distribucije plina tj. do osnivanja poduzeća “Koprivnica plin” d.o.o. u 100%-tnom vlasništvu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Prostornim uređenjem i gospodarskim rastom grada Koprivnice i okolnih općina, širi se komunalna infrastruktura na razinu 414 km plinske mreže, 444 km vodovodne mreže i 202 km kanalizacijske mreže. Progresivno raste i broj korisnika usluga.

Komunalac održava komunalnu infrastrukturu u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve to pridonosi rastu i razvoju komunalnih djelatnosti u cjelini.

Nakon 51 godine postojanja, trgovačko društvo Komunalac stabilna je i pouzdana tvrtka, s visokim standardom usluga, vrijednim i produktivnim radnicima, obrazovanim i motiviranim kadrovima, te profesionalnom Upravom koja uspješnim menadžmentom koordinira sve ove faktore, postavlja visoke ciljeve i izvršava ih, kreira sadašnji razvoj aktivnosti na načelima javnosti rada i sigurnog razvoja, te tako transferira tehnološki rast i standard komunalnih djelatnosti na zavidnu razinu. Dokaz tome je i nedavno uručeni HACCP certifikat za distribuciju vode za piće.

Zbog svega toga dođite nam opet i dođite nam uvijek, jer mi smo ovdje za Vas, a Vi ste Pouzdani s nama!