Upravljanje kvalitetom

Cilj Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. je ostvariti zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, posebno korisnika naših usluga te biti uspješna i konkurentna tvrtka u domeni poslovanja. Tvrtka smo koja sustavno njeguje i razvija dobru radnu klimu i odnose prema svojim zaposlenicima i suradnicima. Visoka kvaliteta naših proizvoda i usluga osigurava trajno zadovoljstvo svih zainteresiranih strana kao i sigurnu budućnost poslovanja. Implementacija, održavanje i kontinuirani razvoj sustava upravljanja doprinose povećanju kvalitete usluga, svijesti o zaštiti okoliša svih zaposlenika, dobavljača i korisnika usluga naše tvrtke prema najvišim međunarodnim standardima kvalitete poslovanja.

Već od 2011. godine Komunalac d.o.o. je prepoznao važnost ulaganja u kvalitetu usluga i odnosu prema svim zainteresiranim stranama te je sukladno tome uspostavio i potvrdio sustave upravljanja prema međunarodnim normama upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, upravljanja okolišem ISO 14001:2015, HACCP sustavu prema međunarodnom Codex Alimentariusu u domeni pripreme i posluživanja hrane i pića.

Zadovoljstvo korisnika i dalje je naš  prioritet pa tako nastavljamo sa ulaganjima u kvalitetan odnos. U 2015. godini među prvim komunalnim društvima u Republici Hrvatskoj potvrđujemo uspostavu sustava upravljanja pogrebnim uslugama prema europskom standardu EN 15017:2005 koji osigurava kvalitetu pogrebnih usluga koje nudimo, uključujući najviši stupanj sućuti i poštovanja prema preminulom i ožalošćenima uz poštivanje lokalnih propisa koji su na snazi.

Zdravlje i sigurnost na radu osnova je za zadovoljstvo radnika što dodatno utječe na kvalitetu i pravovremeno obavljanje svih poslova iz domene poslovanja Društva. Slijedom toga Komunalac d.o.o. gradi i ulaže u odnos sa radnikom te 2016. godine potvrđuje uspješnu implementaciju međunarodne norme OHSAS 18001:2007 koja daje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu sa ciljem upravljanja rizicima po život, zdravlja radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem razine sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Dobivanjem ovog certifikata svrstalo nas je među rijetka komunalna društva koja posluju sukladno međunarodnoj normi OHSAS.

Početkom 2014. godine Komunalac d.o.o. proširio je svoje poslovanje pripajanjem novih djelatnosti (Bazeni Cerine, Dom mladih, Upravljanje sportskim i ostalim objektima, Upravljanje nerazvrstanim cestama, Održavanje javne rasvjete) koje su tijekom 2014. i 2015. godine uspješno implementirane u postojeći integrirani sustav upravljanja. Formiran je novi sektor Upravljanja objektima koji je svoje poslovanje definirao izradom novih procesa u domeni najma prostora i opreme te upravljanje bazenima u pogledu kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti bazenske vode, filtracije te održavanja objekta. Time su bazeni „Cerine“ postali prvi javni bazeni u Republici Hrvatskoj koji su uveli sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu u svoje poslovanje. Nova djelatnost upravljanja nerazvrstanim cestama i javnom rasvjetom implementirana je u postojeći sustav provođenjem procesa održavanja javne rasvjete i nerazvrstanih cesta na području grada Koprivnice.

Komunalac d.o.o. čija je komunalna djelatnost i temeljna, opredijelio se u svom poslovanju za zaštitu i očuvanje okoliša, sprječavanja onečišćenja i zaštite prirodnih resursa poštujući pri tom međunarodne zahtjeve upravljanja okolišem i ostalu zakonsku legislativu. Tako se unutar sustava upravljanja okolišem vode aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupci i procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem. Definirani su značajni aspekti okoliša koje možemo nadzirati kao i oni na koje možemo utjecati. Nastoji se smanjiti negativan utjecaj na okoliš uslijed poslovanja tvrtke, suradnika, ali i djelovanjem građana grada Koprivnice i okolnih naselja. Komunalac je kontinuirano aktivan u edukacijama građanstva po pitanju ekologije, provodimo razne terenske aktivnosti u pogledu očuvanja okoliša, vodimo radionice za djecu predškolske i školske dobi, ali i ostalih zainteresiranih strana u pogledu odvajanja, zbrinjavanja ili oporabe raznih kategorija otpada. Uključeni smo u različite projekte na nivou lokalne zajednice pa i šire. U skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015 obrađeni su procesi vezani za djelatnost gospodarenja otpadom poput upravljanja reciklažnim dvorištem, reciklažnim dvorištem za biorazgradivi i građevni otpad, sakupljanja i odvoza komunalnog i neopasnog otpada, ambalažnog, korisnog i biorazgradivog otpada. U 2016. godini pokrenut je postupak za ukidanje statusa otpada za kompost postupkom oporabe biorazgradivog otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, koji zahtijeva sukladnost procesa kompostiranja sa međunarodnom normom ISO 9001:2015 te se posebno posvetila pažnja izradi procesa kompostiranja sa pripadajućim dokumentiranim informacijama.

U domeni podrške kvalitete poslovanja sustavno se realiziraju procesi održavanja ICT sustava, računovodstva i financija, plana i analize, nabave i skladištenja, javne nabave, obračuna i poslovanja s građanima, ljudskih potencijala, pravnih poslova, radione, prehrane i održavanja te marketinga. Komunalac d.o.o. jasno se opredjeljuje za zaštitu zdravlja zaposlenika i zaštitom na radu, minimaliziranju rizika od ozljeda i bolesti te osiguranje zdrave i sigurne radne okoline svim zaposlenima. Naročita pažnja posvećuje se prepoznavanju rizika i upravljanju rizicima koji su rezultat svakodnevnih uobičajenih aktivnosti na radnom mjestu, ali i izvanrednih situacija. Kontinuirano poboljšavamo pozitivne učinke svojih aktivnosti i usluga te o tome izvješćujemo zainteresirane strane. Obavezno je korištenje propisane osobne zaštitne opreme, održavanje strojeva, uređaja i radnog okoliša u najboljem redu, prijavljivanje uočenih opasnosti rukovoditelju ili ovlašteniku za Zaštitu na radu te redovito predlaganje poboljšanja za sigurnost i zaštitu na radnom mjestu. Procesi vezani za zaštitu na radu posebno su obrađeni unutar sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001:2007, planiraju se, pripremaju i organiziraju u skladu s važećim primjenjivim zakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.

Iz svega navedenog može se konstatirati da Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. ulaže u svoj razvoj i odnose sa korisnicima naših usluga, dobavljačima, suradnicima i zaposlenicima, lokalnom zajednicom, zahtjevima državne i gradske uprave, brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu, pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima te pripremi i posluživanju hrane i pića poštujući najviše standarde međunarodnih normi kvalitete poslovanja na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.

OHSAS13233_GKP KOMUNALAC-cert-9,14-waste management_01032017-13032020_HRV-kompost-page-001