Upravljanje kvalitetom

Cilj gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. je ostvariti zadovoljstvo naših korisnika usluga, biti uspješna i konkurentska tvrtka u domeni poslovanja. Tvrtka smo koje sustavno njeguje i razvija dobru radnu klimu i odnose prema svojim zaposlenima i suradnicima. Visoka kvaliteta naših proizvoda i usluga osigurava trajno zadovoljstvo kupaca/korisnika kao i sigurnu budućnost. Implementacija, održavanje i kontinuirani razvoj integriranih sustava upravljanja doprinose povećanju kvalitete usluga, svijesti o zaštiti okoliša svih zaposlenika, dobavljača i korisnika usluga poduzeća.
Zbog unapređenja usluga i proizvoda, te brige o zdravlju radnika i zaštiti na radu, unutar svojih djelatnosti već od 2011. godine Komunalac d.o.o. kvalitetu svog poslovanja temelji na integriranim sustavima upravljanja. Poslovanje je sukladno međunarodnim normama upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, upravljanja okolišem ISO 14001:2004 + AC:2009, te HACCP sustavu prema međunarodnom Codex Alimentariusu u domeni pripreme i posluživanja hrane i pića. Do danas je izrađeno niz različitih procesa poslovanja u domeni upravljanja, realizacije i podrške.
Tijekom 2014. i 2015. godine implementiran je sustav upravljanja pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima prema europskom standardu EN 15017:2005 koji osigurava kvalitetu pogrebnih usluga, uključujući najviši stupanj sućuti i poštovanja prema preminulom i ožalošćenima uz poštivanje lokalnih propisa koji su na snazi. Uvođenjem ove norme, među prvim smo komunalnim poduzećima u Hrvatskoj koje je istu uvelo.
Certifikacijskim auditom u 2016. godini potvrdili smo uspješnu implementaciju norme OHSAS 18001:2007 koja daje zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi, što nas je svrstalo među rijetka komunalna poduzeća koja posluju sukladno ovoj međunarodnoj normi.
Početkom 2014. godine Komunalac d.o.o. proširio je svoje poslovanje pripajanjem novih djelatnosti (Bazeni Cerine, Dom mladih, Upravljanje sportskim i ostalim objektima, Upravljanje nerazvrstanim cestama, Održavanje javne rasvjete) koje su tijekom 2014. i 2015. godine uspješno implementirane u postojeći integrirani sustav upravljanja. Formiran je novi sektor Upravljanja objektima koji je svoje poslovanje definirao izradom novih procesa u domeni najma prostora i opreme te upravljanje bazenima u pogledu kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti bazenske vode, filtracije te održavanja objekta. Time su bazeni „Cerine“ postali prvi javni bazeni u Republici Hrvatskoj koji su uveli sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u svoje poslovanje. Nova djelatnost upravljanja nerazvrstanim cestama i javnom rasvjetom implementirana je u postojeći sustav provođenjem procesa održavanja javne rasvjete i nerazvrstanih cesta na području grada Koprivnice.
Komunalac d.o.o. čija je komunalna djelatnost i temeljna, opredijelio se u svom poslovanju za zaštitu i očuvanje okoliša, sprječavanja onečišćenja i zaštite prirodnih resursa poštujući pri tom međunarodne zahtjeve upravljanja okolišem i ostalu zakonsku legislativu. Tako se unutar sustava upravljanja okolišem vode aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupci i procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem. Definirani su značajni aspekti okoliša koje možemo nadzirati kao i oni na koje možemo utjecati. Nastoji se smanjiti negativan utjecaj na okoliš uslijed poslovanja naše tvrtke, naših suradnika, ali i djelovanjem građana grada Koprivnice i okolnih naselja. Komunalac je kontinuirano aktivan u edukacijama građanstva po pitanju ekologije, provodimo razne terenske aktivnosti u pogledu očuvanja okoliša, vodimo radionice za djecu predškolske i školske dobi, ali i ostalih zainteresiranih strana u pogledu odvajanja, zbrinjavanja ili oporabe raznih kategorija otpada. Uključeni smo u različite projekte na nivou lokalne zajednice pa i šire.
U skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2004 + AC:2009 obrađeni su procesi vezani za djelatnost gospodarenja otpadom poput upravljanja reciklažnim dvorištem, reciklažnim dvorištem za biorazgradivi i građevni otpad, sakupljanja i odvoza komunalnog i neopasnog otpada, ambalažnog, korisnog i biorazgradivog otpada. U 2016. godini pokrenut je postupak za ukidanje statusa otpada za kompost postupkom oporabe biorazgradivog otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, koji zahtijeva sukladnost procesa kompostiranja sa međunarodnom normom ISO 9001:2008, te se posebno posvetila pažnja izradi procesa kompostiranja sa pripadajućom dokumentacijom i evidencijama.
U domeni podrške kvalitete poslovanja sustavno se realiziraju procesi održavanja ICT sustava, računovodstva i financija, plana i analize, nabave i skladištenja, javne nabave, obračuna i poslovanja s građanima, ljudskih potencijala, pravnih poslova, radione, prehrane i održavanja, te marketinga.
Komunalac d.o.o. jasno se opredjeljuje za zaštitu zdravlja zaposlenika i zaštitom na radu, minimaliziranju rizika od ozljeda i bolesti, te osiguranje zdrave i sigurne radne okoline svim zaposlenima. Naročita pažnja posvećuje se prepoznavanju rizika i upravljanju rizicima koji su rezultat svakodnevnih uobičajenih aktivnosti na radnom mjestu, ali i izvanrednih situacija. Kontinuirano poboljšavamo pozitivne učinke svojih aktivnosti i usluga, te o tome izvješćujemo zainteresirane strane. Obavezno je korištenje propisane osobne zaštitne opreme, održavanje strojeva, uređaja i radnog okoliša u najboljem redu, prijavljivanje uočenih opasnosti rukovoditelju ili ovlašteniku za Zaštitu na radu, te redovito predlaganje poboljšanja za sigurnost i zaštitu na radnom mjestu. Procesi vezani za zaštitu na radu posebno su obrađeni unutar sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001:2007, planiraju se, pripremaju i organiziraju u skladu s važećim primjenjivim zakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.
Iz svega navedenog može se konstatirati da Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem i sigurnošću, pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima, te pripremi i posluživanju hrane i pića poštujući najviše standarde međunarodnih normi kvalitete poslovanja.

 

ISO 002,2HACCP 002,2ISO15017OHSAS