Zakonski i podzakonski akti

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 ; NN 85/15 )

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 (pročišćeni tekst) , 82/04 , 178/04, 38/09, 79/09 ,147/14 )

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16 )

ZAŠTITA NA RADU

Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14 , 154/14 )

 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ( NN 112/14 , 84/15 )
 • Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita ( NN 112/14 )
 • Pravilnik o izradi procjene rizika ( NN 112/14 )
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ( NN 112/14 , 43/15 , 72/15 , 140/15 )
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

( NN 91/15)

 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu ( NN 91/15 )
 • Pravilnik o sigurnosti dizala  ( NN 20/16 )

ZAŠTITA OD POŽARA

 • Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10 )
 • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ( NN 116/11 )
 • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ( NN 35/94 , 110/95 , 28/10 )
 • Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara ( NN 44/12 )

ZAKONI I PROPISI ZA PODRUČJE OTPADA:

• Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN MU 3/94)

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17 )

• Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 50/17 )

• Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

• Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09)

Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije ( NN 6/14 )

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 , 51/14 , 121/15 , 132/15 )

• Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (NN 51/06 )

• Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07)

• Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07 ) Propisi za posebene kategorije otpada

• Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ( NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11 , 81/11 , 126/11 , 38/13 , 86/13 )

• Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/05, 24/06, 28/06)

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09 , 111/11 , 86/13 )

• Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe (NN 36/07 )

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09 , 91/11 , 45/12 , 86/13 )

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09 , 45/12 , 86/13 )

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15 )

• Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)

• Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09 , 143/12 , 86/13 )

• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

• Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 105/08)

• Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)

 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom ( NN 20/16 )

Zaštita okoliša:

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 , 78/15 )

• Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)

• Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)

• Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)

• Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)

• Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06 )

• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 )

• Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08)

• Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

• Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite

okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN

113/08)

• Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)

• Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi ( NN 106/13 , 43/15 )

• Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)

• Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)

• Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite

okoliša (NN 64/08)

• Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih

poslova zaštite okoliš (57/10)

Prijevoz opasnih tvari:

• Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

• Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 64/11 , 137/11 , 71/12 )

• Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14)

• Uredba o uvijetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih

radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti

(NN 44/08)

ZAKONI I PROPISI ZA PODRUČJE PLINA

ZAKONI I PROPISI ZA GROBLJA I POGREBNE USLUGE

Zakon o grobljima ( NN 19/98 , 50/12 )

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ( NN 36/15)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o  vođenju grobnog  očevidnika i registra umrlih osoba ( NN 143/98)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94)

ZAKONI I PROPISI ZA TRŽNICU

ZAKONI I PROPISI ZA PODRUČJE GRADNJE

Zakon o gradnji ( NN 153/13 )

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15 )

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i

gradnji ( NN 152/08 ; NN 49/11 , NN 25/13 )

ZAKONI I PROPISI ZA CESTE

 • Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 )
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15 )
 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste ( NN 53/02 )
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu ( NN 95/14 )
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa ( NN 110/01 )
 • Pravilnik o održavanju cesta ( NN 90/14 )
 • Pravilnik o autobusnim stajalištima ( NN 119/07 )
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13 )

ZAKONI I PROPISI ZA TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)

• Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

kampova iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” ; (NN 75/08 ,NN 45/09 ,NN 11/14)

• Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz

skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ ; (NN 49/08,NN

45/09,NN 94/13, NN 49/15)

• Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15

stupio na snagu 7. siječnja 2016.)

• Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina

“restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno

pročišćeni tekst (NN 82/07,NN 82/09 ,NN 75/12 ,NN 69/13 ,NN

150/14)

 • Pravilnik o posebnim  uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda ( NN 1/11 )
 •  Uredba o standardu kakvoće voda ( NN 89/10 )