Recikliranje od A do Ž

Abecedni prikaz odvojenog prikupljanja komunalnog otpada:

Kuda odložiti (zbrinuti) pojedinu vrstu otpada?

 

A

Aerosolne limenke – besplatno predati na reciklažno dvorište1 .

Aluminijske folije – u sive kontejnere na zelenim otocima.

Aluminijske limenke – u sive kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Akomulatori – besplatno predati na reciklažno dvorište ili predati prodavatelju (npr. trgovina) i posjedniku (npr. servis) koji su dužni preuzeti otpadne akumulatore kakve imaju u svom prodajnom programu, bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika i bez obzira na proizvođača.

Ambalaža od herbicida – besplatno predati na reciklažno dvorište1 (OPG, pravne osobe i obrtnici predaju prema rasporedu Savjetodavne službe).

Auto-gume – ostaviti kod vulkanizera ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Auto sjedalica za dijete – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Azbest – nazvati na telefon 048/720-915 radi besplatnog preuzimanja od građana na kućnoj adresi). Pravne osobe plaćaju zbrinjavanje prema cjeniku Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci2 koje ima ovlaštenje za obavljanje djelatnosti sakupljanja, prijevoza i deponiranja azbestnog otpada u Koprivničko-križevačkoj županiji.

B

Barska stolica – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Baterije – besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili odložiti u spremnike crvene boje namijenjene odvojenom skupljanju otpadnih baterija u većim trgovačkim centrima.

Bačena hrana – odložiti u posude za miješani komunalni otpad.

Bicikle – predati u CE-ZA-R3 .

Bide (školjka) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Bilježnice – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Boja – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Bijela tehnika (hladnjaci, perilice, pećnice, nape, zamrzivači, bojleri, štednjaci, sušila za ruke, i dr.) – nazvati broj 0800 444 110 radi besplatnog preuzimanja na kućnoj adresi, besplatno predati prodavatelju (trgovini) s bijelom tehnikom ili na reciklažno dvorište, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

Boce pod tlakom (propan/butan-prazne) – reciklažno dvorište1 .

Bočice od lijekova – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Božićna drvca – prirodna božićna drvca besplatno predati na kompostište5 u Herešinu. Tijekom siječnja božićna drvca prikupljaju se na lokacijama pored spremnika zelenih otoka i gradskom sajmištu u Koprivnici (raskrižje Sajmišne i Potočne ulice), prema rasporedu odvoza objavljenom na mrežnim stranicama Komunalca i Grada Koprivnice.

C

Cipele – u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

CD, DVD i Video uređaji – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Crijevo za tuš – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Crijevo za vodu – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Č

Čaše od jogurta, sira, pudinga – u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Čestitke – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Časopise – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

D

Daska kod uzglavlja kreveta – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Daska za glačanje – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Daske za građu – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Dekorativni predmeti većih dimenzija – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Dječja kolica – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Dječje igračke (na baterije) – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Drvo (netretirano) – predati na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5.

Drvena građa – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

E

Električni predmeti (EE – otpad) – predati ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima (EE otpad) na kućnoj adresi, ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište1, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

F

Fluorescentne cijevi, žarulje, svjetiljke – smatra se opasnim otpadom te se predaju ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište1 (OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI S KOJOM JE KUPLJENO).

Filmove – odložiti u kante za komunalni otpad.

Fotelja – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Fotografije – odložite u kante za komunalni otpad.

Foto papir – odložite u kante za komunalni otpad.

G

Glomazni otpad – odvozi se na zahtjev korisnika, pozivom na telefon: 048/251-844 ili mail: info@komunalac-kc.hr. Prilikom zahtjeva potrebno je dostaviti podatke o imenu i prezimenu korisnika, adresi, broju telefona, te vrsti i približnoj količini glomaznog otpada. Nakon prijave od strane Komunalca bit ćete obaviješteni točnom datumu odvoza. Može se dovesti na reciklažno dvorište1.

Građevni otpad – može se dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5, za građane besplatno do jedne auto-prikolice mjesečno.

Granje – predaje se na kompostište5. Granje od proljetne i zimske rezidbe organizirano će se  odvoziti tijekom ožujka na kompostište (pratite našu mrežnu stranicu gdje će biti objavljeni datumi odvoza).

Grilje – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Gume – besplatno predati na reciklažno dvorište1.

H

Hladnjaci i zamrzivači – postupa se kao s bijelom tehnikom (vidi pod bijela tehnika).

Hrana za ljubimce – odložite u kante za komunalni otpad.

Hodalica za dijete – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

I

Igračke – mogu biti donirane u dobrotvorne svrhe, ili ako su slomljene odložite ih u komunalni otpad.

Invalidska kolica – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

K

Kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Kada za djecu – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Kamere – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Kante – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Karton – u plave kontejnere na zelenim otocima ili besplatno predati na reciklažno dvorište1

Kartonske kutije – besplatno predati na reciklažno dvorište 1

Katalozi – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Klupa – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Knjige – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Komoda – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Konzerve – u sive kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja)

Kora od voća (povrća) – u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere

Kosti – odložiti u miješani komunalni otpad.

Krevet – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Krevet za dijete – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Krzno – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Kućanski aparati (hladnjaci, perilice, pećnice, nape, zamrzivači, bojleri, štednjaci, sušila za ruke, i dr.) – predati ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima (EE otpad) na kućnoj adresi, besplatno predati prodavatelju (trgovini) s bijelom tehnikom ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište1, uz uvjet da nije prethodno rastavljen radi vađenja zasebnih komponenti.

Kućno smeće – odložite u kantu za miješani komunalni otpad.

Kuhana hrana – odložite u kantu za miješani komunalni otpad.

Kuhinjski biootpad (kora i ostaci voća i povrća, talog kave i čaja, ljuske od jaja) – u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere, kompostište5

Kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Kupaonski ormar i police – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

L

Ladičar – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Laminat – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Lijekovi – lijekove koji su u originalnom pakiranju možete donirati ambulanti svog liječnika, a stare lijekove kojima je prošao rok valjanosti treba odnijeti u najbližu ljekarnu i odložiti u za to specijalizirane spremnike ili predati na reciklažno dvorište1.

Limenke (aluminijske ili čelične) – u sive kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Limenke s ostacima kemikalija – besplatno predati na reciklažno dvorište1 (za građane).

Limenke s ostacima od boja, lakova i ulja – besplatno predati na reciklažno dvorište1 (za građane).

Linoleum – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

 

LJ

Ljestve – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Ljuljačka – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Ljuske od jaja – u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere.

M

Madraci – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Mape – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Mjehurasta (blister) ambalaža – odložiti u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima.

Mast (jestiva) -besplatno predati na reciklažno dvorište.1

Maziva mast (za vozila) – besplatno predati na reciklažno dvorište1

Medicinski otpad – proizvođač ili posjednik medicinskog otpada dužan je ovu vrstu predati ovlaštenoj osobi za gospodarenje medicinskim otpadom.

Metalno posuđe – besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili CE-ZA-R. 3

Mikrovalne pećnice – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Mobiteli – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Motorno ulje – besplatno odložiti u spremnike na reciklažnom dvorištu1 (za građane).

 

N

Nadmadrac – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Namještaj – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Naočale – odložiti u komunalni otpad.

Naslonjač – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Noćni ormarić – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Nosač tuša – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Nosač zavjese (karniša) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Nosači zavjesa – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Novine – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

O

Obojeni papir – odložiti u miješani komunalni otpad.

Odjeća – u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište1.

Ogledalo – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Ograda i vrata – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Okvir za sliku većih dimenzija – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Okvir za sušenje rublja – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Omotnice – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima (prethodno ukloniti prozirnu plastičnu foliju na okviru za primatelja, ako je ima).

Oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Oprema za razvođenje vode – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Ormar – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

 

P

Papir za zamatanje – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Papirnate vrećice – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Parket – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Pelene (jednokratne) – odložiti u miješani komunalni otpad.

Pijesak za životinje – odložiti u miješani komunalni otpad.

Pisaći i kompjuterski papir – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Pisma – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Plastična ambalaža (onečišćena) od opasnih tvari: motornih ulja, antifriza, derivata nafte, herbicida, različitih kiselina, lužina i slično – može se besplatno predati na reciklažno dvorište1 (za građane).

Plastična folija – u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima.

Plastične boce (od jestivog ulja, octa, destilirane vode, sredstva za čišćenje i pranje, od kozmetike) – u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Plastične vrećice – u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima.

Plastični čepovi – u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima.

Plastični pribor za jelo – u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Plastični tanjuri – u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja).

Plastificirani i metalizirani papir – odložiti u komunalni otpad.

Plastika (tvrdi plastični predmeti kao dječje igračke, tegle za cvijeće, vrtni namještaj) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu ili se odvozi kao glomazni otpad (vidi pod glomazni otpad).

Podlošci za jaja – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Podnica kreveta – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Poklopci za staklenke (metalni) – u sive kontejnere na zelenim otocima.

Pokrivači i jastuci (od perja) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad), a može se besplatno predati i na reciklažno dvorište1.

Pokrivači i jastuci (od vate) – u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće).

Polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Porculansko posuđe i predmeti – odložiti u komunalni otpad.

Postolje/nosač većih dimenzija – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Posuda (za npr. cvijeće) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Posude većih dimenzija – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Posude za zalijevanje bilja – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Posudice (pakiranja) od margarina– u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima.

Posuđe od keramike – možete sami besplatno dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5.

Prospekte – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Prozor – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Prozorske zaštitne rešetke – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Prozorski okvir – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

R

Računala – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Radijator – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Radijatori – predaju se kao glomazni otpad (vidjeti pod glomazni otpad). Mogu se besplatno predati na reciklažno dvorište1 ili CE-ZA-R3.

Radna površina – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Rolete – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Roštilj – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

RTV-uređaji – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

S

Samostojeće stepenice – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Sauna – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Sklopivi bazen – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Slavina za vodu – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Slikovnice – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Sobne pregrade – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Sprave za vježbanje – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Staklena vuna – ovlašteni skupljač je C.I.A.K. d.o.o.4

Staklene boce, čaše, staklenke – odložiti u zelene spremnike na zelenim otocima (molimo isprati i očistiti od sadržaja, te skinuti čepove i zatvarače), reciklažno dvorište1.

Staklo (okno) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Staklo (prozorsko, automobilsko, armirano) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Stalak za ručnike i sl. – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Stalak za suncobran – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Stiropor (bez primjesa i masnoća) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu.1

Stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Stolac – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Stolica za dijete – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Stroj za pranje suđa – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad, ili bijela tehnika).

Strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Sudoper – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Suncobran – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

 

Š

Šank – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Štednjaci – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad ili bijela tehnika).

T

Tabure – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Tapete – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Tegle od cvijeća – odložite u kante za miješani komunalni otpad.

Telefoni – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Telefonske imenike – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Televizor – postupa se kao s EE-otpadom (vidi pod EE-otpad).

Tende – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Tepih – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Tetrapak – odložiti u kante za miješani komunalni otpad do uspostave odvojenog prikupljanja putem zasebnih veća.

Tkanina – u specijalizirane kontejnere za odlaganje tekstila (odjeće i obuće) ili besplatno predati na reciklažno dvorište.1

Toalet (školjka i daska) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Toneri – besplatno predati na reciklažnom dvorištu 1(za građane).

Tuš kada – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

 

U

Ulje (otpadno jestivo) – besplatno odložiti u spremnike na reciklažnom dvorištu1.

Umivaonik – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Uredske tiskovine – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

V

Vatrostalno staklo – manje količine besplatno predati na reciklažnom dvorištu a velike količine se trebaju odložiti kao glomazni otpad (vidi pod glomazni otpad).

Veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Veće igračke – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Videokazete – odložite u posude za miješani komunalni otpad.

Vitrina – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Vješalice – odložite u posude za miješani komunalni otpad.

Vrata – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1 ili predati kao glomazni otpad (vidi pod glomazni otpad).

Vrata (npr. sobna, ulazna i dr.) – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Vrtna klupa – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Vrtni alat – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Vrtni namještaj – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Vrtni otpad (ostaci voća i povrća, lišće, trava, sitno granje, ostaci kave i čaja)u smeđe posude za biorazgradivi otpad ili kompostere. Može se besplatno predati na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5, do dvije auto-prikolice mjesečno.

Vrtni ukrasi većih dimenzija – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Z

Zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Zavjese – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Zidni/stolni sat većih dimenzija – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

 

Ž

Žaluzine – postupa se kao s glomaznim otpadom (vidi pod glomazni otpad).

Žardinjere (plastične) – besplatno predati na reciklažnom dvorištu1.

Žardinjere (betonske) – mogu se besplatno dovesti na kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad5.

Žarulje (štedne)smatra se opasnim otpadom te se predaju ovlaštenom sakupljaču pozivom na broj 0800 444 110 koji besplatno preuzima navedeni otpad na kućnoj adresi ili besplatno dovesti na reciklažno dvorište (OPREZNO RUKOVATI, PO MOGUĆNOSTI PREDAVATI U AMBALAŽI U KOJOJ JE KUPLJENO)

Žute stranice – u plave vreće ili plave kontejnere na zelenim otocima.

Lokacije za predaju otpada

 

1 Reciklažno dvorište Komunalac d.o.o. Koprivnica, A.Daničića b.b., Koprivnica (Poslovna zona Dravska), tel. 621-047

2 Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, tel 048/720-915

3 CE-ZA-R, Dravska 22, Koprivnica (bivša Sirovina), tel. 048/222-143

4 CIAK, Zagreb, tel. 01/3794-451, e-mail: ciak@ciak.hr

5 Kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad Komunalac d.o.o., Marofska b.b., Herešin, tel. 048/636-008

Dokumentacija: