Reciklažno dvorište za građevni otpad

Na reciklažnom dvorištu za građevni otpad obavlja se obrada (drobljenje) građevnog otpada u korisnu sirovinu čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa , dok se istovremeno smanjuje i količina odloženog otpada što pridonosi dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta otpada.

 

Prihvat novih količina građevnog otpada privremeno je obustavljeno zbog velikih količina građevnog otpada i male potražnje za obrađenim građevnim otpadom.

 

Količina sakupljenog građevnog otpada:

godina 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. UKUPNO
t 600,64 2.880,42 1.122,84 1.028,44 553,40 6.185,74
m3 536,90 2.508,30 947,70 874,20 494,80 5.361,90

 

Telefon za informacije: +385 (0)48 636 008
Lokacija:  Marovska 22, Herešin, Koprivnica