Odluke Gradskog vijeća

• Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice;GGK 3/19

• Odluka o komunalnom redu (pročišćeni tekst); GGK 5/04., 1/07., 1/08.,7/10, GGK1/18

• Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu; GGK 1/14.

• Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području grada Koprivnice od 2013. do 31. prosinca 2016. godine; GGK 1/13.

• Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Gradu Koprivnici; 1/08.

 • Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom; GGK9/18

• Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla ; GGK 2/03., 1/08.

 • Odluka o grobljima;  , GGK 9/02. , GGK 2/10. , GGK 5/15
 • Cjenik grobljanskih usluga ; GGK 9/06, 4/18, 6/18 ., ,  GGK 6/18
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta; GGK 6/1999; GGK 6/18 , GGK 6/18
 • Odluka o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice; GGK7/18 
 • Odluka o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Koprivnice; GGK3/10 
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Koprivnice; GGK 3/14
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice; GGK 3/12, GGK 2/14, GGK 2/16, GGK 10/18, GGK 3/19 
 • Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za razdoblje od četiri godine, GGK1/18 GGK 1/18
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 10/18
 • Odluka o spajanju  (sjedinjenju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18
 • Odluka o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18
 • Oduka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću; GGK 7/18
 • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za izmjenu roka vraćanja dugoročnog kredita bro 5110159935;GGK 3/14, GGK 7/18
 • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i prezimanju između KOMUNALAC d.o.o.  i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.; GGK 6/16
 • Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o.; GGK6/16
 • Odluka o pripajanju trgovačkih društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. ; GGK 2/14 
 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva “KOMUNALAC” d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica; GGK 9/18
 • Pravilnik o tržnom redu ;GGK 5/04, GGK 3/08, GGK 1/09, GGK 3/09, GGK 2/12, GGK 1/17, GGK 9/18 ., ., ., ., , , 
 • Odluka o o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom; GGK 10/18
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine, GGK2/18
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice; GGK 1/18 GGK 1/18
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice; GGK 1/18 GGK 1/18
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada; GGK 3/19
 • Cjenici zbrinjavanja i sakupljanja otpadaCjenici zbrinjavanja i sakupljanja otpada
 • Odluka o ulaganju izgrađene plinske mreže u temeljni kapital Gradskog komunalnog poduzeća “Komunalac” d.o.o. Koprivnica; GGK 4/14, GGK 6/14 , 
 • Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice; GGK 3/16, GGK 1/17, GGK 2/17 , ,  
 • Odluka o izmjeni Odluke o određivanju  uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice; GGK 1/12, GGK 1/15 ,