Vizija, misija, strategija

VIZIJA

Komunalac kreira svoju strategiju i razvoj na interesnom području u težnji da bude među vodećim komunalnim poduzećima u RH po znanju, društveno odgovorno, ekološki orijentirano u pristupima proizvodnje i kvaliteti pružanja usluga svojim korisnicima. Težimo biti među vodećim komunalnim poduzećima u RH.

 

MISIJA

GKP Komunalac d.o.o. će korisnike kvalitetno, kontinuirano i pravovremeno opskrbljivati svojim uslugama. Gradit će i održavati objekte komunalne infrastrukture. Težiti ispunjavanju svih obveza po zakonskoj regulativi i drugih zahtjeva, te zahtjeva na koje se organizacija obvezala u odnosu na aspekte okoliša, kao i neprekidnom poboljšavanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem što uključuje i sprečavanje onečišćavanja. Implementirat će suvremena tehnološka rješenja i procese koji će u svim segmentima odražavati pouzdanost u slijedećim djelatnostima:

• opskrba plinom,
• održavanje čistoće,
• odlaganje komunalnog otpada,
• sakupljanje i odlaganje neopasnog tehnološkog otpada,
• gospodarenje posebnim kategorijama otpada,
• održavanje javnih površina,
• tržnica na malo i sajmište,
• održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova,
• građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom,
• održavanje nerazvrstanih cesta,
• izgradnja i održavanje javne rasvjete,
• projektiranje priključaka i unutarnjih instalacija za plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje,
• upravljanje i održavanje športskih građevina bazena

 

STRATEGIJA

• širenje područja djelovanja poduzeća na Koprivničko – križevačku županiju,
• rast produktivnosti rada po zaposlenom,
• edukacija i zadržavanje broja zaposlenosti,
• usavršavanje kadrova
• informatizacija i tehničko – tehnološka modernizacija u svim segmentima poslovanja poduzeća,
• potpuna usklađenost sa zakonskom regulativom u području okoliša ali i svim zakonskim i ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje
• minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš i prevencija onečišćenja