Povijest

GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, trgovačko je društvo, koje se statusno i gospodarski razvija slijedom od Komunalne ustanove 1958. godine do današnjeg trgovačkog društva.

Komunalna ustanova obavljala je pretežito građevinsko-zanatske djelatnosti. Sustavni razvoj komunalnih djelatnosti započeo je 1970-ih godina prošlog stoljeća plinofikacijom grada, preuzimanjem poslova uređenja i čišćenja grada, održavanjem zelenih površina, formiranjem pogona “Stolarija” te pripajanjem Tržne uprave Komunalca.

Prvi plinovod izgrađen je na dionici Jagnjedovec-Koprivnica 1968. godine i od tada je Komunalac distributer na području koprivničke Podravine. Pomak u razvitku čini i rast vrsta djelatnosti: proširuju se zanatske djelatnosti (bravarske, limarske i vodoinstalaterske), održavaju se ceste na području regije, bilježi se razvoj tipičnih građevinskih djelatnosti – izgradnja i rekonstrukcija gospodarskih i stambenih objekata, niskogradnja, izgradnja kanalizacije i razvoj opskrbe plinom.

Godine 1978. preseljenjem u novu poslovnu zgradu s proizvodnim pogonima na lokaciji Mosna ulica 15, ekspandira se razvitak zanatskih djelatnosti i otvara se pogon plastične stolarije. Komunalne djelatnosti organiziraju se na odvojenoj lokaciji Varaždinska 18.

Tijekom 1980-ih godina prošlog stoljeća Komunalac funkcionira s najvećim brojem poslovnih djelatnosti, prolazi kroz model najvećih organizacijskih promjena te doškolovanjem i zapošljavanjem visokostručnih kadrova poboljšava kvalifikacijsku strukturu poduzeća.

Na zavidnu ekonomsku razinu podiže se poslovni rezultat, opseg poslovanja, organizacija i poslovodstvo te investicije. Značajno se investira u izgradnju komunalne infrastrukture i kupnju strojeva i opreme.

Dana 01.01.1990. godine Komunalno poduzeće Komunalac dijeli se na dva poduzeća: Javno poduzeće “Komunalac” Koprivnica u 100%-tnom vlasništvu općine Koprivnica i Montažno-građevno poduzeće “MGP” Koprivnica. Javno poduzeće organizira se u RJ Distribucija, RJ Komunalne usluge i Zajedničke službe.

Prestrukturiranje Javnog poduzeća ima svoju ekonomsku opravdanost, a to je viši standard usluga prema korisnicima i njihove povoljnije cijene. Realiziraju se investicije: izgrađena je proizvodno-skladišna zgrada za potrebe RJ Distribucije, uređeno je novo parkiralište na tržnici, izgrađene su pješačke staze i uređen prostor gradskog groblja, obnovljen vozni park s novim komunalnim strojevima i uređajima koji transferiraju tehnološki rast i standard komunalnih djelatnosti.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 1997. godine Javno poduzeće se statusno organizira u Trgovačko društvo GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, s unutarnjom organizacijom od 5 sektora.
Od 2002. godine značajnije se ulaže u gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, plinoficiraju se prigradske općine, uvodi se vodoopskrba okolnih općinskih naselja, a odvoz kućnog otpada proširuje se na šire koprivničko područje. U poduzeću se uvodi informatizacija i modernizacija svih segmenata poslovanja. Organiziranjem sektora razvoja i investicija formira se projektni ured za vođenje i nadzor vlastitih i gradskih investicija, te širenje djelovanja i izgradnje na koprivničku Podravinu.

Godine 2002. Komunalac postaje većinskim vlasnikom “Koming”-a čime se nastojalo dobiti pouzdanog izvođača komunalne infrastrukture.

U okviru Sektora komunalnih usluga u 2003. godini šire se poslovi krajobraznog uređenja i projektiranja gradskih zelenih površina, pružaju se usluge gospodarskim subjektima te se započinje s revitalizacijom grobljanskog zelenila na gradskom groblju u Koprivnici.

Započeta je izgradnja reciklažnog dvorišta koje je otvoreno početkom 2004. godine. Iste godine pokrenuta je investicija izgradnje 65 drvenih štandova zatvorenog tipa, koji su zamijenili ranije štandove otvorenog tipa te zajedno s uređenim parkiralištem, uvelike doprinijeli uređenju Gradske tržnice.

Daljnji razvoj Komunalca nastavljen je uvođenjem nadzorno upravljačkog sustava (NUS-a), koji je osigurao podizanje kvalitete proizvodnje i distribucije vode uz mogućnost trenutne intervencije i automatskog rada u svim segmentima tehnološkog procesa.

U skladu s izrađenom studijom utjecaja na okoliš odlagališta Piškornica, koja je prihvaćena još 2001. godine, prišlo se 2005. godine uređenju i sanaciji odlagališta Piškornica, a u cilju zbrinjavanja komunalnog otpada. Sanacija je završena 2011. godine.

U ovom periodu intenzivnog tehnološkog i kadrovskog razvoja Komunalca, veoma je važno spomenuti najveću investiciju, a to je izgradnja Biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice. Otpadne vode s područja grada Koprivnice s prigradskim naseljima te općinama Koprivnički Ivanec i Koprivnički Bregi mrežom kanalizacijskih cjevovoda se prikupljaju i odvode do Biološkog pročistača otpadnih voda. Treći stupanj pročišćavanja osigurava kvalitetu izlazne vode koja u potpunosti zadovoljava propisane granične vrijednosti i kao takav je jedinstven u Hrvatskoj.

Komunalac je tijekom 2006. godine započeo implementaciju sustava za daljinsko očitanje brojila za plin i vodu. Ovaj će sustav u svojoj punoj primjeni omogućiti potpuno automatizirano očitanje cijelog distribucijskog sustava ili pojedinačnih brojila. Primjenom sustava postižu se velike prednosti i za potrošače, jer će se njegovom primjenom omogućiti naplata potrošačima prema stvarnoj potrošnji, a ujedno će biti centralni nadzorni sustav i sustav kontrole, što daje dodatnu sigurnost i zaštitu potrošačima.

Dana 17.04.2008. godine došlo je do izdvajanja energetske djelatnosti distribucije plina tj. do osnivanja poduzeća “Koprivnica Plin” d.o.o. Koprivnica u 100%-tnom vlasništvu GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Prostornim uređenjem i gospodarskim rastom grada Koprivnice i okolnih općina, širi se komunalna infrastruktura. U 2008. godini završeni su radovi i održan je tehnički pregled izgrađenog magistralnog vodovoda Koprivnica – Lepavina koji predstavlja dio vodoopskrbnog cjevovoda kojim se povezuju vodoopskrbna područja komunalnih poduzeća gradova Koprivnice i Križevaca.
Javna vodoopskrba grada Koprivnice i šireg područja koprivničke Podravine temelji se na vodi crpljenoj na crpilištu Ivanščak.

U 2008. i 2009. godini Komunalac je uložio sredstva za rekonstrukciju Upravne zgrade, bunara i postrojenja na crpilištu. Obavljeni su radovi revitalizacije zdenaca, rekonstrukcija niskog napona, ulaže se u implementaciju najnovijih tehnologija u proizvodnju i distribuciju vode, kao i u rekonstrukciju energetskih postrojenja crpilišta.

Dana 23. siječnja 2009. godine Komunalac je dobio HACCP certifikat u djelatnosti distribucije vode za piće, kao priznanje za kvalitetu proizvoda i usluga po iznimno strogim međunarodnim normama.

Ostati na jednom vodocrpilištu dovoljnih, ali ipak ograničenih kapaciteta, smještenom između naselja i industrijske zone te uz frekventnu prometnicu, dugoročno može ugroziti visoke standarde vodoopskrbe. Iz tog razloga pristupilo se opsežnim hidrogeološkim ispitivanjima što je dovelo do izbora konačne lokacije novog vodocrpilišta Lipovec. Dana 18.08.2010. godine započeli su radovi na izgradnji vodocrpilišta Lipovec koje je zamišljeno kao regionalno crpilište koje može osigurati potrebe vodoopskrbe koprivničkog vodoopskrbnog sustava kao i nekih susjednih vodom deficitarnih područja.

U travnju 2011. novo vodocrpilište Lipovec je otvoreno i puštano u rad. Uz otvorenje vodocrpilišta promovirana je i LEDA, prirodna izvorska voda čiju je kvalitetu potvrdilo Rješenjem Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te se Leda može stavljati na tržište Republike Hrvatske.

U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području grada Koprivnice, Komunalac kao ekološki osviještena tvrtka započeo je u lipnju 2010. godine izgradnju kompostišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Radovi prve faze dovršeni su u veljači 2011. godine tako da je početak rada kompostišta i deponija građevinskog otpada obilježio prvo tromjesečje 2011. godine. Građani Koprivnice podržali su pilot projekt sakupljanja zelenog otpada na užem gradskom području koji je pokrenut u travnju 2011. godine.

Trud i zalaganje zaposlenih u Komunalcu nagrađeni su 2011. godine dobivanjem certifikata sustava upravljanja kvalitetom ISO norme 9001:2008 i zaštitom okoliša ISO norme 14001:2004.

Tijekom 2012. godine dovršena je izgradnja te je otvorena nova poslovna zgrada smještena kod gradskog groblja koja obuhvaća prostorije uprave groblja, prostorije za radnike i prodajni prostor cvjećarnice Lavanda. Cvjećarnica Lavanda započela je s radom u rujnu.

U nastojanju da se tržnicu učini još atraktivnijim mjestom koje posjetiteljima osim kupnje nudi nešto novo i drugačije, osmišljen je i u svibnju 2012. godine otvoren prostor za igru i odmor koji uključuje dječje igralište. Tijekom 2013. godine u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica provedeno je certificiranje proizvođača poljoprivrednih proizvoda. Osnovni cilj certificiranja je promoviranje domaće proizvodnje i proizvoda te zaštita poljoprivrednih proizvođača od nelojalne konkurencije. Postupak certificiranja proveden je za 27 OPG-ova, čija su prodajna mjesta na tržnici sada posebno označena zastavicom s oznakom „Proizvodi hrvatskog seljaka“.

Nakon uspješnog pilot projekta sakupljanja zelenog otpada Komunalac je u svibnju 2012. godine pokrenuo i novi pilot projekt prikupljanja ambalažnog otpada od plastike na užem području Koprivnice. I ovaj projekt se pokazao uspješnim pa je u 2013. godini prošireno područje na kojem se sakuplja odvojeni otpad. Za odvojeno sakupljanje plastičnog otpada iz kućanstava Komunalac je dobitnik nagrade EKO CROPAK za 2013. godinu u kategoriji Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša.

Odvojenim skupljanjem biorazgradivog i plastičnog otpada te papira i kartona (u suradnji s udrugom UZOR) smanjena je količina odloženog otpada na odlagalište Piškornica.

Dana 17.12.2013. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Komunalac je osnovao novo društvo „Koprivničke vode“ d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

GROBLJE I ZELENE POVRŠINE

Koprivnica je poznata kao grad zelenila, a za održavanje i hortikulturno uređenje grada ponajprije su zaduženi i zaslužni radnici Komunalca.

O gradskim zelenim površinama oduvijek se brinulo. Sadnja prvih drvoreda javora započela je još davne 1856. godine uz sjeverni dio gradskih opkopa. Drvoredi javora su kasnije poslužili gradskom vrtlaru Dragutinu Ruhlu za postupno oblikovanje parka na prostoru sjeverozapadnog dijela koprivničke utvrde. Ruhl je na dužnosti gradskog vrtlara bio četrdeset godina i pod njegovim je vodstvom u razdoblju između 1891. i 1893. godine bio je zasađen gradski park, a kasnije i ostali koprivnički parkovi. Njega je naslijedio Ivan Flatz koji je do 1960. godine upravljao koprivničkim parkovima.

S rastom grada Koprivnice i povećanjem broja stanovnika, rastu i njihove komunalne potrebe. Zato je 26. travnja 1958. godine osnovano Komunalno poduzeće Koprivnica.

U razdoblju od 1958. do 1973. godine Komunalnom poduzeću pripojena su i druga poduzeća, ustanove i gradske službe koje su se u gradu bavile komunalnim uslugama.

Od 1969. godine „Komunalac“ – zanatsko-građevno i uslužno poduzeće se organizira u radne jedinice. RJ Komunalna djelatnost obavljala je poslove uređenja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, čišćenja i održavanja gradske kanalizacije, bavila se uzgojem i prodajom cvijeća i ukrasnog bilja, uređenjem i održavanjem groblja, vršenjem pogrebnih usluga te odvozom smeća, industrijskog otpada, fekalija i konsfikata.

Godine 1974. mijenja se unutrašnja organizacija Komunalca. Ukidaju se RJ, a uvode se osnovne organizacije udruženog rada (OOUR). Godine 1983. Komunalac se sastojao od Radne zajednice i četiri OOUR-a: Izgradnja, Završni radovi, Distribucija i Komunalne usluge u kojem se obavljaju poslovi uređenja i održavanja ulica, trgova i parkova, čišćenje javnih površina, izvoženje, deponiranje i prerada otpadaka i ostale komunalne djelatnosti.

Od 1990. godine do danas, Komunalac je najprije kao javno, a zatim kao trgovačko društvo, uspješno prošao proces suvremenog prestrukturiranja.