Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koja posjeduju tijela javne vlasti, uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i (NN 85/15)

NN 25/13

NN 85/15

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, tiskani, snimljeni ili elektronički zapis).

Korisnik koji ostvaruje pravno na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva nadležnom tijelu. Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, ima pravo tu informaciju javno iznositi.

GKP KOMUNALAC d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduju i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje GKP Komunalac d.o.o. na sljedeće načine:

1. Putem telefona: +385 048 251 856

2. Putem faksa: +385 048 251 898

3. Putem e-mail adrese službenika za informiranje: petra.bijac@komunalac-kc.hr

4. Poštom na adresu: GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica

5. Osobno na adresu: GKP KOMUNALAC d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

GKP KOMUNALAC d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj  12/14 )

Obrasce za pristup informacijama možete preuzeti ovdje:


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu-csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu-csv