Tehnički uvjeti, kontrola i priključenja

Provođenje postupaka priključenja građevina na javnu infrastrukturu.

 

Usluge:

• zaprimanje zahtjeva građana
• utvrđivanje tehničkih uvjeta priključenja građevina na infrastrukturnu mrežu
• izdavanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju
• izrade tehničke dokumentacije za priključke na plinsku mrežu.

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu