Sakupljanje otpada

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na području Grada Koprivnice i 8 prigradskih naselja, te Općina Drnje, Koprivnički Bregi, Molve i Novigrad Podravski, a otpad se odlaže se na odlagalištu otpada Piškornica.

Broj stanovnika i domaćinstava – prema popisu iz 2011. godine:

Grad/općina Broj stanovnika Broj domaćinstava
1 2 3
Koprivnica 30.854 10.713
Koprivnički Bregi 2.381 779
Drnje 1.863 616
Novigrad Podravski 2.849 952
Molve 2.186 667
UKUPNO 40.133 13.727

Skupljanjem komunalnog otpada iz navedenih Općina i Grada Koprivnice obuhvaćena su 743 gospodarstvena subjekta.

IMG_2193IMG_2196

Skupljanje otpada obavlja s 10 specijalnih vozila za prijevoz otpada (5 smetlara , 4 podizača kontejnera i RO-LO navlakač).

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu