Biorazgradivi otpad

U biorazgradivi otpad, među ostalim, spadaju kuhinjski otpad (kore voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice čaja, kruh, listovi kupusnjača), vrtni ili zeleni otpad.

 

U biorazgradivi otpad nije dopušteno odlagati: meso, riba, kosti, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti.

 

Od 01. travnja. 2011. godine GKP Komunalac provodi odvojeno skupljanje zelenog otpada (granje, lišće, trava i živica) na mjestu nastanka. Odvojenim skupljanjem zelenog otpada smanjuju se količine odloženog otpada na odlagalištu, te količine odlagališnih plinova. Zeleni otpad se zbrinjava na Komposištu u Herešinu.

 

Skupljanje zelenog otpada obavlja se putem smeđih posuda i zelenih vreća (koje se mogu kupiti na blagajnama Komunalca) prema utvrđenom rasporedu. Korisnici koji imaju veću količinu zelenog otpada mogu ga sami dovesti na komposište bez plaćanja naknade u količini do dvije lake autoprikolice mjesečno (uz predočenje osobne iskaznice).

 

U toku je podjela smeđih posuda korisnicima (ukupno 11 000 komada).
Korisnici koji nisu bili prisutni prilikom podjele smeđih posuda za biorazgradivi otpad mogu putem telefona +385 (0)48 251 844 dogovoriti novi termin dostave.
Korisnici mogu posudu za biorazgradivi otpad podići i sami svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 12,30 sati u Mosnoj ulici 15, dvorišna zgrada Sektora komunalnih usluga, uz predočenje osobne iskaznice. Smeđu posudu može preuzeti osoba koja je zadužena na računu za uslugu odvoza otpada ili punoljetni član obitelji koji živi na adresi nositelja zaduženja.
Ukoliko korisnik ne ugovori novi termin dostave ili osobno ne podigne smeđu posudu za biorazgradivi otpad, ista će biti dostavljena nakon što se završi podjela.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu