Odlagalište otpada Piškornica

Na odlagalištu otpada Piškornica zbrinjava se komunalni i neopasni otpad.

Kako bi se zbrinjavanje otpada provelo na prihvatljiviji način, 1991. godine izrađeno je Idejno rješenje sanacije deponija s nastavkom odlaganja po metodi sanitarnog deponija – Koprivnica. Tijekom izvođenja ovih radova izgrađeno je 5 piezometara radi kontinuiranog praćenja podzemnih voda na odlagalištu otpada.

U ožujku 2001. godine prihvaćena je Studija utjecaja na okoliš, kada je izrađeno i Idejno rješenje odlagališta otpada I. Kategorije na lokaciji Piškornica – Koprivnica.

Tijekom 2004. godine izdana je lokacijska i građevinska dozvola za uređenje – sanaciju i konačno uređenje odlagališta Piškornica.

Sanacija se provodila od 2005. godine, a završena je 2011. godine.

Cjelokupni stari otpad premjestio se na novouređenu plohu na koju je postavljen sloj gline debljine 1m, HD-PE folija, geotekstil i drenaža za procjedne vode.

Količine otpada koje je Komunalac odložio na odlagalište otpada Piškornica

  2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Količine otpada/t 11.398,88 10.476,20 8.972,42 8.624,94 8.041,80 7.281,23 7.432,108

Odlagalište otpada Piškornica je temeljem sporazuma dana 25.09.2015. predano Piškornici-sanacijsko odlagalište j.d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu