Reciklažno dvorište za građevni otpad

Na reciklažnom dvorištu za građevni otpad obavlja se obrada (drobljenje) građevnog otpada u korisnu sirovinu čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa , dok se istovremeno smanjuje i količina odloženog otpada što pridonosi dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta otpada.

Komunalac obavještava svoje korisnike da ponovo mogu koristiti Reciklažno dvorište za građevni otpad u Herešinu, Marovska 22.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala.

Na reciklažno dvorište mogu se dovesti ove vrste otpada:

  • beton
  • cigle
  • crijep, pločice
  • mješavina betona,cigli crijepa i keramike,
  • zemlja i kamenje
  • građevinski materijali na bazi gipsa

 

Prilikom dovoza građevni otpad ne smije biti izmiješan sa ostalim vrstama otpada (npr. staklo, papir, plastika, drvo, gume, miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad i slično). U slučaju nepravilno razvrstanog otpada naplaćuje se dodatno razvrstavanje ili se otpad neće zaprimiti.

 

Korištenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad besplatno je za građane  kojima Komunalac obavlja uslugu sakupljanja komunalnog otpada u količini do jedne autoprikolice mjesečno.

 

Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na poveznici http://www.mzoip.hr/hr/otpad/obrasci-i-upute.html . Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

 

Radno vrijeme kompostišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad:

 

Ljetno radno vrijeme (01.04.-31.10.)  ponedjeljak od 7,00 do 19,00 sati

utorak do petak od 7,00 do 15,00 sati

 

Zimsko radno vrijeme (01.11. -31.03.) ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati

subota od 8,00 do 13,00 sati

Kompostište i reciklažno dvorište ne rade nedjeljom i blagdanom.

Telefon za informacije: +385 (0)48 636 008
Lokacija:  Marovska 22, Herešin, Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu