Reciklažno dvorište

Kao poduzeće koje je društveno odgovorno, nastojimo educirati Vas, naše korisnike i posjetitelje, pravilnom načinu razvrstavanja korisnog otpada. Na taj način svatko od nas može doprinijeti očuvanju ne samo našeg užeg okoliša već i naše planete.

 

Koristi od reciklaže:

• recikliranjem jedne tone staklenog ambalažnog otpada uštedi se oko 700 kg kvarcnog pijeska, 200 kg vapnenca, 180 kg sode, 30 m3 plina i 950kWh električne energije,
• proizvodnjom jedne tone papira od papirnatih od papirnatih otpadaka uštedi se 3,5 m3 drva, 70.000 l vode, cca 4.000 kWh električne energije i smanjuje se onečišćenost vode za 14 puta,
• recikliranjem jedne tone aluminijskih doza uštedi 5 t boksita i utroši 20 puta manje energije.

 

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažno dvorište:

• papir, karton, staklo (boce), ravno staklo, metalni ambalažni otpad, gajbe od pića, PET ambalažni otpad, PE folije, stiropor, gume, glomazni otpad, tekstil, odjeća, jestivo ulje i masti
• Problematični otpad (opasni  otpad):  odbačena električna i elektronična oprema,baterije, lijekovi, motorna ulja,antifriz, uljni filtri, akumulatori, problematične tvari iz kućanstva (kemikalije, boje i lakovi, razrjeđivači i sl., ambalaža od pesticida, lijekova, kemikalija, zapaljivih tvari), flourescente cijevi i žarulje, drvo koje sadrži opasne tvari

 

Za građane kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža GKP Komunalac d.o.o. besplatno mogu predati navedeni otpad na reciklažnom dvorištu.

 

U ožujku 2015. godine reciklažno dvorište upisano je u Očevidnik reciklažnih dvorišta.
Broj upisa reciklažnog dvorišta: REC-029.

 

Količina sakupljenog korisnog otpada na reciklažnom dvorištu:

SKUPLJENO

2010.

2011.

2012.

2013

2014

2015

AUTO GUME

kg

9.140

3.700

7.800

3.200

14.000

11.340

OTPADNA PLASTIKA

kg

6.803

4.160

5.410

600

1.560

500

STIROPOR

kg

300

500

1.540

287

955

1.180

ELEKTRIČNI I ELEKTRON. OTPAD

kg

24.220

18.422

11.480

15.880

21.975

25.240

METALI

kg

4.202

4.202

6.680

7.280

3.940

1.300

PAPIR I KARTON

kg

28.980

31.320

31.640

32.260

54.380

5.020

STAKLO

kg

16.058

14.708

27.900

22.780

27.520

45.640

RAVNO STAKLO

kg

7.940

8.040

14.920

7.880

14.440

29.120

SVEUKUPNO

kg

97.643

85.052

107.370

90.167

138.770

119.340

 

IMG_2331IMG_2330IMG_2325

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u radno vrijeme na broj telefona +385 (0)48 621 047.
Lokacija:  Ulica Adolfa Daničića 5, Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu