Zakonski i podzakonski akti

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Zakon o javnoj nabavi (NN120/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 ; NN 85/15 )

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 14/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN68/18, 110/18)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16 )

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

ZAŠTITA NA RADU

Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14 , 154/14, 94/18, 96/18)

  • Pravilnik o izradi procjene rizika ( NN 112/14 )
  • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ( NN 112/14 , 43/15 , 72/15 , 140/15 )
  • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu ( NN 91/15 )

ZAŠTITA OD POŽARA

  • Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10 )

ZAKONI I PROPISI ZA PODRUČJE OTPADA:

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13, 73/17,14/19 )

• Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 50/17 )

• Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 , 51/14 , 121/15 , 132/15, 117/17)

• Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 88/15 )

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama(NN 113/16)

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09 , 91/11 , 45/12 , 86/13 )

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN111/15 )

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15 )

• Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN69/16)

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09 , 143/12 , 86/13 )

• Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

Zaštita okoliša:

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 , 78/15  ,12/18, 118/18)

Prijevoz opasnih tvari:

• Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

 

ZAKONI I PROPISI ZA PODRUČJE PLINA

ZAKONI I PROPISI ZA GROBLJA I POGREBNE USLUGE

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ( NN 36/15)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o  vođenju grobnog  očevidnika i registra umrlih osoba ( NN 143/98)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94)

ZAKONI I PROPISI ZA TRŽNICU

ZAKONI I PROPISI ZA PODRUČJE GRADNJE

 

ZAKONI I PROPISI ZA CESTE

ZAKONI I PROPISI ZA TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

  • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)