Ambalažni otpad od plastike

U mjesecu svibnju 2012. godine započelo je odvojeno prikupljanja ambalažnog otpada izvan sustava povratne naknade putem besplatnih žutih vreća. U 2013. i 2014. godini prikupljanje ambalažnog otpada i papira prošireno je na preostalo područje obuhvaćeno odvozom komunalnog otpada u Gradu Koprivnici, te općinama Drnje, Koprivnički Bregi i Novigrad Podravski.

ŠTO SE ODLAŽE U VREĆE ZA ODLAGANJE PLASTIKE? (ŽUTE VREĆE)
Plastična ambalaža koja nije obuhvaćena sustavom povratnih naknada potrošaču, označena brojevima 01 (PET), 02 (PE-HD), 03(PVC), 04 (PE-LD), 05 (PP) i 06 (PS) i to:

• polietilenske vrećice, folije, mjehurasta (blister) ambalaža koja može na sebi imati i oznake: PE-HD, PE-LD i sl.
• boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje,kozmetike, lijekova (osim citostatika, prehrambenih proizvoda i sl.), a koje mogu na sebi imati i oznake: PS, PP,
• čaše i posude od jogurta, sira i sl., koje mogu na sebi imati i oznake: PS, PP,
• ostali proizvodi od plastike: čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl., a na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

ŠTO NIJE DOZVOLJENO ODLAGATI U VREĆE ZA ODLAGANJE PLASTIKE? (ŽUTE VREĆE)

• komunalni otpad niti plastičnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (od motornih ulja, antifriza, herbicida, pesticida, derivata nafte, različitih kiselina i lužina i sl.).
• plastična ambalaža mora biti isprana pod tekućom vodom radi uklanjanja preostalog sadržaja.
• višeslojna kompozitna ambalaža od grickalica (čips, štapići…).

OTPADNI ČEPOVI

U suradnji sa Franjevačkim svjetovnim redom (OFS) iz Župe sv. Antuna u Koprivnici, 2012 godine pokrenuta je humanitarna akciju prikupljanja otpadnih plastičnih čepova i poklopaca.

Naziv skupljača Predana količina (kg)
11/2012 06/2013 02/2014 11/2014 06/2015 12/2015 08/2016 Ukupno
Dječji vrtić Smiješak Koprivnica 110 55 84 83 61 37 35 465
Dječji vrtić Tratinčica Koprivnica (uključujući grupu Pčelica iz Opatičke ulice) 125 150 67 123 183 161 184 993
Dječji vrtić sv. Josipa Koprivnica 40 43 59 68 55 20 285
Dječji vrtić Gola 22 12 5 14 53
Dječji vrtić Ždala 10 10
OŠ Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica 70 37 54 68 41 49 65 384
COOR Podravsko sunce Koprivnica 24 69 64 53 15 32 37 294
OŠ Koprivnički Bregi 18 68 34 89 70 39 47 365
OŠ Gola 31 30 27 26 42 156
OŠ Rasinja (Mala škola) 14 9 23
OŠ Martijanec 31 20 20 11 82
Dom mladih Koprivnica 3 3 18 7 31
Stanari u Ulici Katarine Zrinski 20, Koprivnica 119 119
Sanja Hojsak i pacijenti  ordinacije dr. Lidije Kurtek Verčević 45 39 41 125
Župa sv. Antuna Padovanskog Koprivnica 509 356 439 471 402 259 383 2.819
GKP Komunalac Koprivnica 160 69 203 118 162 94 89 895
Gimnazija Fran Galović Koprivnica 9 15 16 40
Oš Đuro Ester Koprivnica 76 14 90
OŠ Molve 8 5 17 30
Sloga Podravska trgovina 11 11
Hrvatska narodna stranka 63 63
Trgovina Draga 35 35
Kelerajter Tomo 11 11
Ukupno 1.050 1.010 1.077 1.248 1.104 880 1.010 7.379

Sudionicima humanitarne akcije podijeljene su žute posude za prikupljanje čepova.

Sakupljeni čepovi predani su Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca koji njihovom prodajom kupuju lijekove neophodne za liječenje oboljelih.

Količina odvojenog sakupljanja plastične ambalaže:

Jedinica mjere 2012. godina 2013. godina 2014. godina 2015. godina 2016. godina UKUPNA KOLIČINA
Plastični otpad t 8,8 37,58 92,231 165,535 191,129 495,275
Otpadni čepovi t 1,05 1,01 2,325 1.984 1,01 7,379
UKUPNO t 9,85 38,59 94,556 167,519 192,139 502,654

 

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama “Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu